Risico monitor

Het beleidsplan betreffende de risicomonitor van Kinderdagverblijf Het Kabouterhuis.
Hierin wordt ons beleid betreffende een veilige en gezonde omgeving voor de kinderen die wij opvangen weergegeven. Het doel is de kinderen en medewerkers een veilige en gezonde leefomgeving te bieden. Waarin kinderen beschermd worden tegen grote risico’s met ernstige gevolgen en waarin zij leren omgaan met kleine risico’s. De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid die wij in voorgaande jaren hebben uitgevoerd zijn de leidraad geweest voor de risicomonitor 2023. Aan de hand van modules is stilgestaan bij risico’s in ons kinderdagverblijf. Patricia de Winkel is verantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleidsplan komt in de praktijk goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom staat er elk teamoverleg een thema over veiligheid of gezondheid op de agenda.

Onze missie is kinderen op te vangen in een veilige en gezonde omgeving.  Dit doen wij door kinderen af te schermen van grote risico’s en hen te leren omgaan met kleinere risico’s. Wij willen de ontwikkeling van kinderen stimuleren waarbij zij ook worden uitgedaagd om steeds een stapje verder te gaan. In Het Kabouterhuis komen kinderen van 20 maanden tot 4 jaar. In het vrije spel leren zij veel. Onder andere ontdekken zij letterlijk en figuurlijk de grenzen op velerlei gebied. Wij zijn voorstanders van veel vrij spelen. Hierbij streven wij naar een balans tussen verantwoorde veiligheid en een ontspannen speelklimaat.

Omgang met grote risico’s.
Regels zijn een houvast om veiligheid te waarborgen.  In Het Kabouterhuis is het grootste risico dat een kind het terrein af gaat door over het hek te klimmen of door een open hek te gaan. Daarom hebben wij hieromtrent duidelijke regels die gelden voor de ouders/opvoeders, de medewerkers en de kinderen. Om te voorkomen dat iemand deze regels vergeet of veronachtzaamt blijven wij deze regels uitspreken naar de ouders, de kinderen en elkaar.

Omgang met kleine risico’s.
Om kleine risico’s betreffende veiligheid en gezondheid te beperken hebben we afspraken. We leren de kinderen deze afspraken door ze regelmatig te benoemen. Bijvoorbeeld ‘na het plassen handen wassen’ en ‘binnen lopen we rustig’.  Er zijn ook veel spelletjes die enig risico met zich meenemen maar daar leren kinderen van. Zoals bijvoorbeeld wanneer kinderen een rij van de stoeltjes maken en hier overheen klimmen. Buiten is er alle ruimte. Maar het gebeurt dat kinderen vallen met de loopfiets of al rennend tegen elkaar botsen. Hierdoor ontwikkelen kinderen hun motorische vaardigheden.

Thema’s uitgelicht :
Grensoverschrijdend gedrag
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag door volwassenen te voorkomen:
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag
We werken met een vier-ogenbeleid Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid en leven het goed na.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
De Pedagogisch Medewerkers hebben een gedragscode.
Kinderen leren wij om de grenzen van andere kinderen te respecteren en ook om hun eigen grenzen aan te geven. Het voorbeeldgedrag van de Pedagogisch Medewerkers is belangrijk. Zij benaderen de kinderen volgens de methode Positief Opvoeden.
Vier-ogenprincipe
Bij Het Kabouterhuis waarborgen we de transparantie in onze dagelijkse omgang met de kinderen. Dit doen wij door op elke groep minimaal twee Pedagogisch Medewerkers te hebben. Elke groep is vrij toegankelijk voor de leidsters van de ander groep. Van de toilet- en verschoonruimte staat de deur altijd open. Ook hier lopen de leidsters van de beide groepen makkelijk in en uit. In de deur van de slaapruimte zit een raam. Zo kunnen Pedagogisch medewerkers, Pedagogisch Medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers of andere volwassenen hun werkzaamheden alleen verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Achterwachtregeling
In Het Kabouterhuis zijn van openingstijd tot aan sluitingstijd minimaal twee Pedagogisch Medewerkers aanwezig. Een achterwachtregeling is daarom niet nodig.
EHBO regeling
In Het Kabouterhuis hebben alle Pedagogisch Medewerkers een geldig certificaat Kinder-EHBO van het Oranje Kruis. Jaarlijks volgen zij een herhalingsles.